Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie
www.pckisz.pl

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.kultura.lomianki.pl
• Data publikacji strony internetowej: 12-04-2019
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20-03-2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF oraz w formacie Word nie są dostępne cyfrowo w całości,
• część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Serwis urzędu został stworzony zgodnie ze standardami W3C oraz WCAG2.0 w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści.

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
• HTML5
• WCAG 2.0 (Podwójne A)

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  •  wersję kontrastową,
  • widoczny fokus,
  • wyróżnienie odnośników.

Treści niedostępne

• Dokumenty PDF. XLS. XLSX, DOC, DOCX mogą być niezgodne lub częściowo zgodne.
• Niektóry wpisy mogą być zredagowany w sposób niedostępny.
• Niektóre grafiki nie zawierają opisów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• Deklarację sporządzono dnia: 14-12-2021
• Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 14-12-2021
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie
e-mail:pckisz@pckisz.pl
telefon: 23 672 42 96

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej na adres:
• organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie
• adres: ul. Strażacka 5, 06-400 Ciechanów
• e-mail: pckisz@pckisz.pl
• telefon: 23 672 42 96
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl)

INFORMACJE DODATKOWE

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych
• Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
• Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
• W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
• Przycisk zwiększający kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
• Przyciski zmiany wielkości czcionki (nieliczne elementy tekstowe mogą nie reagować na te zmiany).
• Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła.

Osoba uprawniona do skorzystania z pomocy tłumacza winna zgłosić w sekretariacie Urzędu chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Instytucji oraz podać wybraną przez siebie metodę komunikowania się, tj:

• polski język migowy (PJM),
• system językowo migowy (SJM),
• sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność architektoniczna

• Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki mieści się budynku przy ul. Strażackiej 5, 06-400 Ciechanów
• Podejście do budynku jest wybudowane w formie płaskiej, wejście przystosowane dla wózków inwalidzkich z tyłu budynku.
• Centrum nie posiada windy
• Na pobliskim parkingu dostępne wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.
• Toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze budynku.

Skip to content