Przejdź do treści

Polityka prywatności i RODO

Funkcję Inspektora Ochrony danych w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie pełni Małgorzata Dzilińska.

Kontakt: iod@pckisz.pl

Dyżury: poniedziałki 8:00-16:00 

                 Klauzula informacyjna dla odwiedzających stronę www.pckisz.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie, ul. Strażacka 5, 06-400 Ciechanów

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@pckisz.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: – wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez PCKiSz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia; – wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez PCKiSz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

* inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; –

* inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

* prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

* prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

* prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

* prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

* prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

* prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

* w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

* Wniesienie skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w PCKiSz. Podanie danych wynika z zadań jednostki zawartych w Statucie PCKiSz

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Skip to content